Prekių pirkimo – pardavimo ir privatumo internetiniame portale nerolis.lt taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su Nerolis.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu nerolis.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas nebus informuotas papildomai, todėl rekomenduojama nuolat peržiūrėti naudojimosi taisykles bei privatumo politiką. Pirkėjui nesutikus su pakeistom taisyklėm, jam draudžiama naudotis šia internetine parduotuve.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje nerolis.lt parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančiose "Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos". Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti nerolis.lt internetinėje parduotuvėje, privalo akceptuoti "Taisykles dėl asmens duomenų apsaugos".

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Atsiskaityti".
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma nerolis.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes nerolis.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinio prekybos centro nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su nerolis.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
4.2.3. kosmetikos ir parfumerijos, higienos prekių tiekimo;
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis nerolis.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame prekybos centre bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve nerolis.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės nerolis.lt, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės nerolis.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinėje parduotuvėje registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir "Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos" nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste per mokejimai.lt - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Ūkio bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas; AB Šiaulių bankas, AB Medicinos bankas bei AB bankas Citadelė. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią nerolis.lt internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.3. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas)
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei nerolis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetiniame prekybos centre nerolis.lt įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikint. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Taisyklės dėl asmens duomenų apsaugos

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos (toliau tekste - Taisyklės) paskirtis – laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau tekste - Įstatymas) nustatytų duomenų apsaugos pagrindinių principų bei reikalavimų, reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, Kliento teisių įgyvendinimą, technines ir organizacines duomenų saugumo užtikrinimo priemones UAB "Nerolis" (toliau tekste - Bendrovė) ir elektroninėje parduotuvėje www.nerolis.lt (toliau tekste - Tinklalapis).
2. Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmenų duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu.
3.2. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, skelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme.
5. Bendrovėje netvarkomi ypatingi asmens duomenis.
6. Bendrovė neatsako už Kliento asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Bendrovė neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių taisyklės dėl asmens duomenų apsaugos bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos patenkama per Tinklalapyje esančias nuorodas. Bendrovė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Bendrovei priklausančio aplankyto interneto tinklalapio taisyklėmis atskirai.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI
8. Asmens duomenys Bendrovėje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš Kliento.
9. Bendrovėje tvarkomi tokie Klientų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, prekių pristatymo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Tinklalapio vartotojo vardas ir slaptažodis, jei klientas yra juridinis asmuo – juridinio asmens (įmonės) pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas.
10. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
10.1. apdoroti Kliento prekių užsakymus;
10.2. išrašyti finansinius dokumentus;
10.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
10.4. teikti, prižiūrėti, apsaugoti ir pagerinti paslaugas (įskaitant reklamavimo paslaugas) ir kurti naujas;
10.5. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
11. Jei Bendrovė norės naudoti šią informaciją kitokiu tikslu nei tam, kam ji buvo surinkta, prieš ją naudodami prašys Kliento sutikimo.
12. Bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai:
12.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir tvarkomi šiems tikslams tinkamais būdais;
12.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
12.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
12.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
12.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami.
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
13. Asmuo, kurio duomenys tvarkomi (toliau - Asmuo), turi teisę:
13.1. žinoti apie jo asmens duomenų tvarkymą. Asmuo, pateikęs raštu prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su Bendrovėje esančiais savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie tvarkomi. Apie Asmens prašymą dėl jo asmens duomenų tvarkymo turi būti informuojamas Bendrovės direktorius, ir prašomi duomenys turi būti pateikti Asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Asmens kreipimosi dienos. Tokie duomenys teikiami asmenims neatlygintinai;
13.2. būti informuotam apie jo asmens duomenų tvarkymą iki tvarkymo pradžios, jei Asmens duomenys renkami (gaunami) ne iš Asmens;
13.3. būti informuotam apie Bendrovės ketinimą teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus;
13.4. būti informuotam apie Bendrovės tikslų pavadinimą, buveinės adresą, telefono, fakso numerį arba elektroninio pašto adresą, taip pat ir apie Asmens duomenų rinkimo šaltinius ir rūšis, tvarkymo tikslą ar ketinimą juos tvarkyti, duomenų teikimo adresatą ar ketinimą juos teikti;
13.5. būti informuotam apie jo asmens duomenų teikimą tiesioginės rinkodaros tikslais prieš teikiant jo duomenis tretiesiems asmenims pirmą kartą;
13.6. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Įstatymo nuostatų. Jei Asmuo realizuodamas teisę į informaciją, nustato, kad tvarkymas neatitinka Įstatymo reikalavimų, kad duomenys apie jį yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali, įrodęs asmens tapatybę, reikalauti, kad jie būtų ištaisyti ir / ar rašytine forma reikalauti sustabdyti tokius Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Asmeniui turi būti pranešta apie Bendrovės sprendimą dėl Asmens reikalavimo (apie atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar Asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą). Bendrovė privalo nedelsdama informuoti duomenų gavėjus apie Asmens prašymu ištaisytus ar sunaikintus Asmens duomenis, sustabdytus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl nepagrįstai didelių sąnaudų). Apie tokius atvejus turi būti nedelsiant pranešama Bendrovės direktoriui, kuris organizuoja informacijos teikimą Inspekcijai;
13.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys. Asmeniui nesutikus, kad būtų tvarkomi jo duomenys, paslaugos jam negali būti teikiamos;
13.8. gauti iš Bendrovės visą reikalingą informaciją aiškiai, suprantamai bei Asmeniui priimtina forma.
14. Asmeniui pareiškus teisiškai pagrįstą reikalavimą nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, Bendrovė privalo pranešti Asmeniui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
15. Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą.


INFORMACIJOS DALINIMASIS
16. Bendrovė dalinasi asmens duomenimis su kitomis Bendrovei nepriklausančiomis įmonėmis ar asmenimis tik esant toliau nurodytoms ribotoms aplinkybėmis:
16.1. turi Kliento sutikimą. Reikalaujama aiškaus ir nedviprasmiško sutikimo, kad galėtų dalintis bet kokiais asmens duomenimis;
16.2. asmens duomenys teikiami antrinėms dukterinėms bendrovėms ar kitiems patikimiems asmenims, kad jie apdorotų asmens duomenis Bedrovės vardu. Reikalaujama, kad šios šalys sutiktų apdoroti tokią
informaciją vadovaudamosi Bendrovės nurodymais ir laikydamosi šių Taisyklių ir bet kokių kitų atitinkamų konfidencialumo ir apsaugos priemonių;
17. Prieiga prie tokios informacijos, jos naudojimas, saugojimas ar atskleidimas yra grindžiami siekiant: (a) vykdyti bet kokį galiojantį įstatymą, nuostatą, teisinį procesą ar įgyvendinamą vyriausybės institucijų užklausą, (b) vykdyti galiojančias bendrąsias Bendrovės prekių pirkimo taisykles, įskaitant galimų jų pažeidimų tyrimą, (c) aptikti, išvengti ar kaip kitaip spręsti sukčiavimo, apsaugos ar technines problemas arba (d) apsaugoti Bendrovę, jos naudotojus ar visuomenę nuo teisių, nuosavybės ar saugumo pažeidimų, kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.

SLAPUKAI
18. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas renkant tam tikrą informaciją apie Kliento kompiuterį (pavyzdžiui, ar dažnai lankosi Tinklalapyje). Slapukai gali būti naudojami tik esant išankstiniam Kliento sutikimui. Klientui leidus į Kliento kompiuterio naršyklę Tinklalapis gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą.
19. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galima pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei Klientas nenori priimti slapukų ar gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Jei slapukai nebus priimami, tai gali būti, kad nebus galimybės naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama Tinklalapyje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Tinklalapyje.
21. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Klientas turi teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis Tinklalapio paslaugomis. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Tinklalapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su nauja redakcija.
22. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Bendrovė ir Klientas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
23. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė
24. Visi tarp Bendrovės ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Bendrovės buveinės vietą.
25. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Bendrovei yra pateikiami elektroniniu paštu info@nerolis arba adresu Lentvario 50, Lentvaris, Trakų raj. Lietuva